MG har rätt i att ”världen” inte finns, och att naturvetenskapen med sin empiriska metod/teori aldrig kan finna en ”Teori om Allting”. Dessvärre är hans argumentation helt åt fanders och till bredden fylld av självemotsägelser och begreppsförvirring.
Han blandar ihop frågan om ”Vad” med den om ”Var”.
Han hävdar att fysiken inte handlar om vardagsrum eftersom den inte studerar vardagsrum specifikt, vilket är lika begåvat som påståendet att filosofi inte studerar mina livsvillkor eftersom den inte behandlar mina personliga förhållanden.
Han utmanar materialisten att förklara hur något materiellt kan innehålla något icke-materiellt. En 5-åring kan svara att MG’s bok till exempel är materiell, men dess innehåll rör ”filosofi” som ju knappast är ett objekt man kan ställa på bordet och observera.
Boken är fylld av liknande icke-argument och subjektiva åsikter om hur MG definierar verkligheten. Enligt honom är allt ”föremål” tillhörande ”föremålsområden”, och det antas vara mycket sannare än fysikerns påstående att allt är ”delar av universum”. Jag ser ingen avgörande skillnad i hur dessa båda positioner argumenterar.
Men visst, MG skriver lättläst och med humor vilket är positivt. Dessvärre tillför hans resonemang noll och intet av värde, bara ytterligare förvirring inom ett område som redan är alltigenom förvirrat.
Det MG diskuterar är ju inte ontologi utan någon slags klassificering av kunskapsområden att begränsa sina studier till. Inget rör tillvarons existentiella grund. Allt glider runt på ytan av koncept, kategorier och godtyckliga definitioner.
Detta är en bok att grumla tänkandet med.