Text

Världsboksdagen 2004

VärldsbokdagenI Katalonien i Spanien har man sedan 1900-talets början firat skyddshelgonet St Görans dag den 23 april genom att ge rosor och böcker i gåva till dem man tycker om!

FN-organet Unesco, med ansvar för utbildning, kultur, forskning och medier, beslutade år 1995 att utse den 23 april till världsbokdagen (The World Book and Copyright Day).

Här ger vi på dagensbok.com några bakgrundsfakta och rekord i ämnet ”Boken”.

Fakta

NE säger: bok, ett större antal blad eller ark, vanligen med skriven eller tryckt text, som hophäftats längs ena sidan. Unesco har definierat boken som ”en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor, exkl. omslagssidor”.

Beteckningen bok kommer av det forngermanska ordet för trädet bok, bakiz (plur.), som ursprungligen har använts om de diptyker (av grek. di´ptychon ‘dubbeltavla’), dvs. hopfällbara skivor av trä, metall eller elfenben, överdragna av ett vaxskikt och sammanlänkade med ringar, som germanerna hade sett romarna använda som skrivtavlor och som sedan utvecklades till codex (lat., ‘träkloss’), den bokform vi har än i dag.

Ordet ”bokstav” användes ursprungligen om runstreck (”stavar”) inristade i bokträ. Också i det fallet levde beteckningen kvar sedan man upphört att rista runor på trä.

Guide


Britt Dahlström: Berömda böcker – en litterär uppslagsbok
Litterära genvägar

”En bok som återger innehållet i över 700 verk. Äntligen finns det ett enkelt sätt att skapa sig en uppfattning om Miltons Det förlorade paradiset utan att behöva lida genom hela verseposet. Goethes Faust klaras av på tre minuter. I inledningen arbetar man noggrant med att betona svårigheterna med att välja…” Läs mer

Hur började det?

Skriftkonsten, kilskriften, uppfanns för sisådär 5000 år sedan av sumererna. Då använde man lertavlor som soltorkades eller brändes.

Egyptierna har också ungefär lika tidigt som sumererna uppfunnit ett skriftsystem, hieroglyferna, och ett skrivmaterial som är en mer direkt föregångare till den moderna boken. Papyrusväxtens stängel skalades, det vita fibermaterialet skars i tunna strimlor som lades på en hård träskiva så att de överlappade varandra något, på detta lager lades ett annat lager på tvären, de båda skikten fuktades och pressades ihop till ett blad, som hamrades och glättades med pimpsten.

Kinesernas äldsta böcker, från ca 1300 f.Kr., bestod av bamburibbor, hopfästa med snören så att boken kunde rullas ihop efter läsningen. Tecknen skrevs lodrätt, uppifrån och ner. Från 700-talet f.Kr. skrev man på sidentyg, senare på papper. Enligt en kinesisk berättelse uppfann Cai Lun papperet år 105 e.Kr., men det är ett par hundra år äldre än så. Från början användes det inte som skrivmaterial. Den äldsta kända kinesiska boken skriven på papper är från år 256. Den är i rullform.

Grekerna övertog det egyptiska skrivmaterialet papyrus. De äldsta bevarade papyrusfragmenten med grekisk text är från 300-talet f.Kr., men skrifter har funnits ända sedan 600-talet, och på 400-talet f.Kr. var bokrullar i allmänt bruk. Euripides och Aristoteles har ägt stora boksamlingar. Att böcker användes i skolundervisningen framgår av en vasmålning från omkring 480 f.Kr.

Romarna rationaliserade bokproduktionen, ett 30-tal kopior av en text fabricerades på en gång av lika många slavar som skrev efter diktamen, och böckerna spreds snabbt ända till rikets gränstrakter. Privata boksamlingar var vanliga och gav social status.

När den romerska staten föll sönder upphörde också bokproduktionen. Cassiodorus, som var ämbetsman i det ostrogotiska rikets civilförvaltning, hade under sina tjänsteresor tagit hand om boksamlingar som ingen längre brydde sig om. När den ostrogotiska staten upphörde att existera, grundade han 531 klostret Vivarium och byggde där upp ett bibliotek, som han målmedvetet berikade genom köp och avskrifter. Han satte sina munkar att skriva av böcker, och inte bara kristna verk, utan också profana.

Ända till 1100-talet skedde bokproduktionen huvudsakligen i klostren. Munkarna skrev av böcker för klostrets behov. När universiteten grundades ökade bokbehovet och fick delvis en annan inriktning.

Med Johann Gutenberg inleddes den massproduktion av tryck som har präglat och omgestaltat det västerländska samhället de senaste femhundra åren. Gutenbergbibeln var färdigtryckt hösten 1454 (inte hösten 1455, som varit den gängse uppfattningen). Boktryckarkonsten spreds mycket snabbt över Europa, och vid sekelskiftet 1500 hade mer än 40 000 böcker tryckts i tillsammans ca 10 miljoner exemplar.

Reformationen var den första konflikt där böcker kom att spela en roll för utgången. I Tyskland utgjorde Luthers egna skrifter en tredjedel av de tryckta böckerna under de fyra första decennierna av 1500-talet. Hans bibelöversättning – hela eller delar av den – trycktes 430 gånger under hans livstid.

Under 1800-talet mekaniserades boktrycket genom nya typer av pressar. Papper behövdes nu i allt större kvantiteter, och man började göra papper av trä. Även typografiskt och layoutmässigt innebar 1800-talets massproduktion av böcker en förfallsperiod. För att öka lönsamheten åsidosatte bokproducenterna läsbarheten. Sidorna tätpackades med text.

Bäst?


Miguel de Cervantes: Don Quijote
Världens bästa roman

”1. Det finns de som, mig veterligt på fullt allvar, hävdar att det inte finns något slags litterär kvalitet över huvud taget. Enligt dessa är alla böcker lika bra eller dåliga. Om jag hävdar, vilket jag knappast är ensam om, att Miguel de Cervantes roman Don Quijote är bättre än till exempel Liza Marklunds eller Brett Easton…” Läs mer

Några rekord

Mest såld: Bibeln. Enligt beräkningar har den sedan 1815 sålts i 2,5 miljarder exemplar och översatts till 2233 språk och dialekter.

Minst: En utgåva av ryssen Anton Tjechovs Chameleon mäter blott 0,9 x 0,9 mm. Boken består av 30 sidor, har färgade illustrationer och 11 rader på varje sida.

Bäst säljande författare: Agatha Christie (1890–1976), vars 78 deckare har uppskattningsvis sålts i 2 miljarder exemplar på 44 språk. Royaltyn per år beräknas till 3,7 miljoner dollar.

Längsta roman: A La Recherche Du Temps Perdu (På spaning efter den tid som flytt) av Marcel Proust innehåller 9 609 000 tecken.

Största bokhandeln: Barnes & Noble Bookstore på 105 Fifth Avenue 18th Street, New York City, USA, täcker 14 330 kvadratmeter och har 20,7 km hyllor.

Länkar

Världsbokdagen
Mer om evenemanget.

Våra bästa
Alla 10-poängare på dagensbok.com.

redaktionen, dagensbok.com

Publicerad: 2004-04-23 00:00 / Uppdaterad: 2011-05-03 22:35

Kategori: Special

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?